Miljö

Mycket i vår verksamhet bygger på att finna arbetssätt och rutiner som minimerar vår påverkan på miljön. I praktiken innebär detta hög effektivitet i användning av energi, genomtänkta system för återvinning av material och produktionsmetoder som förhindrar alla typer av föroreningar.

Konkreta exempel på miljöfrämjande åtgärder är konsekvent användande av vattenbaserade, giftfria mikroemulsioner genom hela processen. Vi minimera på så vis nyttjandet av miljöpåverkande oljor. 

Som råämne för produktionen används dessutom i högsta möjliga omfattning ämnesrör istället för stångmaterial för att reducera uppkomsten av onödigt materialspill.

Kils Automatsvarning certifierades 2004 enligt ISO 14001.
 

Miljö

Miljöpolicy

För oss på AB Kils Automatsvarvning är det naturligt i vårt dagliga arbete att:

 • med hänsyn till miljön utforma vår produktion och hantering för att förebygga avfall och föroreningar.
 • hushålla med jordens tillgångar.
 • uppfylla lagkrav, förordningar och myndighetsföreskrifter och arbeta i enlighet med den internationella miljöstandarden ISO-14001.
 • ständigt arbeta för att förbättra oss i både stort och smått.
 • veta på vilket sätt vår verksamhet påverkar miljön.
 • samverka med kunder, leverantörer och övriga intressenter i frågor som rör miljöhänsyn.

Vi är övertygade om att vi på detta sätt gagnar såväl miljön som konkurrenskraften i vårt företag, både på kort och lång sikt.

Certifikat

Certifikat miljö

 

Kvalitet

Kunder inom fordons-, pappers- och gruvindustrin gör kvalitetsfrågorna högprioriterade. Kils Automatsvarvning är sedan 2012 certifierade enligt ISO 9001. I genomtänkta policys anges också färdriktningen för vårt arbete.

Kvalitet

Kvalitetspolicy

AB Kils Automatsvarvning ska bibehålla och fortsatt arbeta utifrån den grundidé vi haft sedan starten 1963. Med hög kvalitet och genomtänkta rutiner ska vi till konkurrenskraftig produktionsekonomi framställa förädlingsprodukter från rör och stänger som uppfyller framförallt fordonsindustrins behov. AB Kils Automatsvarvning skall framställa produkter på ett sätt som överensstämmer med våra intressenters krav. 

Våra kunders förväntningar ska tillfredställas genom:

 • en försiktig och genomtänkt tillväxt för att kunna behålla småskalighetens fördelar.
 • långsiktiga och ständiga förbättringar i syfte att uppnå nollfelsproduktion.
 • funktionell produktionsutrustning med så hög automatiseringsnivå som möjligt för att minimera produkternas variation.
 • att med hög teknisk och praktisk kunskapsnivå förstärka yrkesstoltheten hos våra anställda.
 • effektiv administration med korta beslutsvägar.
 • arbetsförhållanden och en miljö som engagerar vår personal.
 • tillhandahålla nödvändiga resurser för att uppnå ovanstående.

Certifikat

Kvalitet